Bedankt voor je interesse in deze vacature. Helaas is de sluitingsdatum al geweest.

Organisatie

Stichting READY is een jonge, dynamische organisatie die zich als doel stelt om de persoonlijke ontwikkeling van mensen te bevorderen. We richten ons op alle mensen die gemotiveerd zijn om hun talenten te ontdekken en te groeien. Bij READY geloven we namelijk dat iedereen talent heeft. De motivatie om iets terug te doen voor een ander is het middel om talenten te ontwikkelen. Bij READY staan diversiteit en inclusiviteit voorop. READY wordt gevormd door een divers team met een gezamenlijk doel.

Het bestuur van READY is momenteel bezig met een omvorming naar een directie met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). Het huidige bestuur, ondersteund door adviseurs van SESAM academie, is op zoek naar twee RvT-leden die samen met de voorzitter zitting zouden willen nemen in de RvT. Onderstaande profielschets is van toepassing voor de leden van de RvT.

Hoofdtaak

De Raad van Toezicht waakt over het integrale belang van stichting READY. De Raad van Toezicht wordt geacht:

  • zorg te dragen voor een goed functionerende directie door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de directie;
  • (on)gevraagd de directie te adviseren en te fungeren als klankbord;
  • integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken;
  • strategische beslissingen van de directie goed te keuren.

Stichting READY vraagt het volgende van de leden van de RvT:

  1. Het merendeel van de Rvt heeft bestuurlijke ervaring met stichtingen.
  2. Ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in deze sector. De leden die deze ervaring (nog) niethebben zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau (mee) te denken.
  3. Minstens één lid heeft een achtergrond op academisch niveau of daaraan gelijkwaardig, alsmede kennis van strategische vraagstukken die in de maatschappelijke sector spelen.
  4. Minstens één lid heeft een onafhankelijke visie om zo zijn/haar brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen. Alle (overige) leden hebben een uitstekend gevoel voor dit soort organisaties (met hun professionals) en de maatschappelijke context en houden zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de maatschappelijke sector.

Portefeuille Financiën

We vragen van het kandidaat-lid van de RvT met de portefeuille Financiën (hierna te noemen het kandidaat-lid financiën) het volgende: Het kandidaat-lid financiën heeft een financiële deskundigheid, waarbij de deskundigheid via werkervaring en door opleiding is opgebouwd.
Het kandidaat-lid financiën houdt kritisch opbouwend toezicht en daarbij hoort een frisse blik op de financiële geldstromen. Ook een risico-analyse en een risicobeheersingssysteem kan het kandidaat-lid financiën beoordelen. Het kandidaat-lid financiën heeft tevens inzicht in de personele administratie en is vanuit dat perspectief een klankbord voor de directie. Tot slot kan het kandidaat-lid financiën financiële cijfers omvormen tot de juiste informatie en daarbij kijkend naar de strategische gevolgen op midden en langere termijn.

Portefeuille “Algemeen/Maatschappelijk”

Het kandidaat-lid met de portefeuille “Algemeen/maatschappelijk” (hierna te noemen het kandidaat-lid maatschappelijk) is onderdeel van de RvT en houdt kritisch opbouwend toezicht op het belang van de stichting. Kandidaat-lid maatschappelijk ziet toe op het algemene en maatschappelijke belang van de betrokken stakeholders en belanghebbenden. Het kandidaat-lid maatschappelijk ziet erop toe dat de maatschappelijke doelstellingen van de doelgroep van de stichting zijn geborgd in de wijze waarop de stichting wordt ingericht en bestuurd.

Procedure

READY streeft naar een diverse samenstelling van de RvT. We zien graag dat de toekomstige RvT bestaat uit zowel mannen als vrouwen met diverse achtergronden. Geïnteresseerden kunnen reageren op een van de twee deelprofielen van de RvT.

READY laat zich in deze procedure ondersteunen door Sesam academie. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Rob de Vries. Rob is bereikbaar op telefoonnummer 06-20425562 of via e-mail: rgvries2@kpnmail.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is 25 augustus 2021.

READY Raad van toezicht (pdf)

Speech door deelneemster